Vaasan kaupunki ja maakunta – Vasa stad och landskapet

Päivitetty – Uppdaterad 14.3.2022

VAASAN KAUPUNKI – VASA STAD

Kaupunginhallitus – Stadsstyrelsen (2021-2023)
Maria Tolppanen pj./ordf.  (varajäsen/ersättare Arja Miettinen)
Jorma Kivimäki, jäsen/medlem  (varajäsen/ersättare Antonio Teca)

KH:n hyvinvointijaosto – Styrelsens välfärdssektion
Antonio Teca  (Arja Miettinen) 
Mari Viljamaa  (Per Hellman)

KH:n konsernijaosto – Styrelsens koncernsektion
Jorma Kivimäki pj./ordf.  (Antonio Teca) 
Arja Miettinen  (Maria Tolppanen)

Vammaisneuvosto – Rådet för personer med funktionsnedsättning (2021-2023) 
Oili Airaksinen-Rajala
Aira Helala
Kurt Jäntti
Heikki Keränen
Seppo Korpi
Jorma Rantala
Jasmin Granholm, Mira Bäckin varajäsen/ersättare för Mira Bäck

Vaasan vanhusneuvosto – Vasa äldreråd (2021-2023) 
Ritva Heiman  (Liisa Sirén) 
Marjatta Kiviranta  (Raija Tuomaala) 
Christer Westerback  (Brita Helsing)

Monikulttuurisuusneuvosto – Rådet för kulturell mångfald (2021-2023)
Pirjo Andrejeff, varsinainen jäsen/ordinarie medlem
Nils-Johan Englund, varajäsen/ersättare 
Tuija Kivioja, varajäsen/ersättare 

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunta – Stadsfullmäktiges valnämnd 
Jorma Kivimäki  (Per Hellman)

Keskusvaalilautakunta – Centralvalnämnden 
Pauli Karhu vpj./vice ordf.

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden
Erkki Teppo  (Pekka Perälä) 
Piia Yli-Heikkuri  (Virva Hirvi-Nevala) 

Kasvatus- ja opetuslautakunta – Nämnden för fostran och undervisning
Jasmin Granholm pj./ordf.  (Sanna Halonen) 
Nils-Johan Englund  (Kurt Jäntti) 

Lautakunnan suomenkielinen jaosto
Sanna Halonen (Aleksi Mäkkylä) 

Nämndens svenskspråkiga sektion
Nils-Johan Englund  (Jonna Lindqvist) 

Lautakunnan yksilöjaosto – Nämndens individsektion 
Kurt Jäntti  (Nils-Johan Englund)

Koulutuslautakunta – Utbildningsnämnden
Janika Viitanen  (Henri Olesen) 
Tuija Kivioja  (Ulla Pihlajamäki) 

Koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto
Ulla Pihlajamäki  (Otto Mantere)

Utbildningsnämnden svenskspråkiga sektion
Henri Olesen vice ordf.  (Karita Blom)

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta – Kultur- och idrottsnämnden
Ida Jousmäki pj./ordf.  (Tanja Ruutiainen) 
Heikki Keränen  (Akseli Juslin)

Lautakunnan kulttuurijaosto – Nämndens kultursektion
Akseli Juslin  (Heikki Keränen)

Lautakunnan liikuntajaosto – Nämndens idrottssektion
Tanja Ruutiainen  (Ida Jousmäki)

Kaupunkiympäristölautakunta – Stadsmiljönämnden
Pirjo Andrejeff  (Oili Airaksinen-Rajala) 
Maija Alasalmi  (Seija Vainio)

Rakennus- ja ympäristölautakunta – Byggnads- och miljönämnden
Aira Helala  (Katri-Helena Hakomäki) 
Per Hellman  (Kai Kleemola) 

Teknisten liikelaitosten johtokunta – Direktionen för de tekniska affärsverken
Seppo Korpi pj./ordf.  (Jorma Rantala) 
Marjatta Kiviranta  (Tanja Ruutiainen)

Sosiaali- ja terveyslautakunta – Social- och hälsovårdsnämnden (1.8.-31.12.2021) 
Marjatta Kiviranta varapj./vice ordf.  (Liisa Sirén) 
Kurt Jäntti  (Seppo Koljonen)

Lautakunnan yksilöjaosto – Nämndens individsektion
Liisa Sirén (Seppo Koljonen)

Vähänkyrön aluelautakunta – Lillkyro områdesnämnd
Marjatta Kiviranta  (Kurt Jäntti)

vv

KUNTIEN YHTEISET TOIMIELIMET – GEMENSAMMA ORGAN FÖR FLERA KOMMUNER

Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta – Direktionen för Österbottens räddningsverk
Karita Blom  (varajäsen/ersättare Marko Kuusilehto)

Vaasan seudun jätelautakunta – Vasaregionens avfallsnämnd
Aira Helala  (varajäsen/ersättare Katri-Helena Hakomäki)

vv

KUNTAYHTYMÄT – SAMKOMMUNER

VAASANSEUDUN AREENAT -kuntayhtymän hallitus – Styrelsen för samkommunen VASAEGIONENS ARENOR

Sari Ala-Heikkilä  (varajäsen/ersättare Hamid Sadiki)

vv

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN KUNTAYHTYMÄ Hyky – SAMKOMMUNEN FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Valtuusto – Fullmäktige
Kurt Jäntti  (varajäsen/ersättare Nils-Johan Englund) 
Tuija Kivioja  (Marjatta Kiviranta)

Hallitus – Styrelsen
Per Hellman varapj./vice ordf.  (Nils-Johan Englund)

Henkilöstöjaosto – Personalsektionen
Nils-Johan Englund varapj./vice ordf.  (Peter Sjökvist)

vvv

ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ
Valtuusto
Oili Airaksinen-Rajala  (varajäsenJorma Rantala)

KÅRKULLA SAMKOMMUN
Fullmäktige 
Jukka Eskelinen  (ersättare Isa Muotio)

vv

POHJANMAAN LIITTO – ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 

Edustajainkokous – Representantskapet
Erkki Teppo  (varajäsen/ersättae Oili Airaksinen-Rajala)

Maakuntavaltuusto – Landskapsfullmäktige 2021-2025
Matias Mäkynen pj./ordf.  (Per Hellman) 
Pirjo Andrejeff  (Maria Tolppanen)

Maakuntahallitus – Landskapsstyrelsen 2021-2025
Oili Airaksinen-Rajala  (Piia Yli-Heikkuri)

Tarkastuslautakunta – Revisionsnämnden
Pirjo Andrejeff, varajäsen/ersättare

Kulttuurilautakunta – Kulturnämnden
Sanna Halonen pj./ordf.  (Aira Helala) 
Erkki Lehtimäki  (Pekka Perälä)

vv

MUUTA – ANNAT

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet – Gode män vid fastighetsförrättningar
Aleksi Mäkkylä
Maria Marins

Käräjäoikeuden lautamiehet – Nämndemän vid tingsrätten
Oili Airaksinen-Rajala
Karim Habibi
Otto Mantere
Pia Vuoto

Pohjanmaan poliisilaitoksen neuvottelukunta – Delegationen för Österbottens polisväsende
Marko Kuusilehto

Folktinget
Styrelsen
Nils-Johan Englund, ersättare
Utbildningsutskottet
Karita Blom, ordinarie medlem

vv

vv