Socialdemokraternas valprogram 2017-2021

Socialdemokraternas tio punkter

 1. Ett bättre Vasa för barn och unga
 • inför subjektiva rätten till dagvård på nytt!
 • en bra skola är barns och ungas rättighet – socialdemokraterna fortsätter sin kamp för närskolor
 • grupperna i dagis och skola får inte bli större
 • alla barn och unga skall kunna ha idrott eller kultur som en hobby
 • språkbads- och musikklasserna gör staden attraktiv
 • uppsökande ungdomsarbete skall vara permanent – nya vägar för unga
 1. En värdig och trygg ålderdom
 • tillräckligt med vårdpersonal till servicehemmen
 • mera stöd till anhörigvårdarna
 • vård på det egna modersmålet, finska eller svenska
 • förebyggande arbete bär frukt – skjutsservice, dagverksamhet, möjligheter till motion
 1. Studerande är en viktig del av Vasa
 • vi skall stärka Vasa som en kunnig och modig framtidsstad för våra studerande – stöd till studenternas kulturverksamhet och entreprenörskap
 • Vasa har över 13 000 studerande – bostadsbyggande som svarar mot moderna krav måste få ny fart
 1. Fungerande och smidiga trafikförbindelser
 • vi fortsätter förbättra busstrafiken på det sätt som socialdemokraterna tagit initiativ till – miljövänlig trafik är rättesnöret
 • plats för barnvagnar och rullatorer i bussarna
 • nya fungerande trafiklösningar baserade på försök
 1. Mångsidigt utbud av bostäder
 • tillräckligt med förmånliga hyresbostäder i olika stadsdelar – statens bostadsfinansiering skall utnyttjas fullt ut
 • fastighetsskatten för bostadshus skall hållas på en måttlig nivå
 1. Från invandrare till aktiva kommuninvånare
 • invandrarnas egna resurser skall erkännas och invandrarna skall tas med i samhällsbyggandet som aktiva kommuninvånare
 • integration är en gemensam angelägenhet för Vasa stad, företag, föreningar och vasabor
 • nyanlända skall genast få utbildning, från läs- och skrivkunnighet till språkundervisning och yrkesutbildning
 • med hjälp av arbetspraktik underlättar vi för invandrarna att placera sig i arbetslivet och att starta företag
 1. Nu är det kulturens tur
 • ordentliga satsningar på stadens kulturverksamhet och fler konsert­evenemang av olika slag
 • Wasa Station är en ny möjlighet
 • replokaler i olika delar av stan
 • Konstens natt blir en nationell folkfest och en imagefaktor för Vasa
 1. Ensamföretagare och småföretagare är Vasas nya resurs
 • med hjälp av smidigt beslutsfattande förbättrar vi ytterligare förut­sättningarna för småföretagare
 • vi skall på riktigt lyssna till företagares och blivande företagares önskemål
 1. Den nya kommunen 2019
 • den planerade landskaps- och sotereformen innebär stora förändringar för kommunerna 2019 – i förändringarnas virvlar skall vi ändå ta vara på Vasas styrka, optimism och innovationsförmåga
 • tillsammans med grannkommunerna blir Vasa västra Finlands lokomotiv – kommunsammanslagningar i allas gemensamma intresse
 • bildning, hälsa och välmående, livskraft och miljö skall vara första prioritering – nya fullmäktige skall tänka i nya banor

10. Demokrati

 • en ny kultur av delaktighet i Vasa – kommuninvånarna, förtroendevalda och tjänstemän samlas runt samma bord för att besluta i gemensamma ärenden
 • fungerande intressebevakning i landskapet och i den nya SOTE-organisationen