SDP:S VALPROGRAM FÖR ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE 2022

Österbottens nya tvåspråkiga välfärdsområde sträcker sig från Kronoby till Kristinestad och har nästan 170 000 invånare. Socialdemokraternas mål är att bygga ett nätverk av social-, hälsovårds- och räddningstjänster som betjänar invånarna på bästa tänkbara sätt. Nätverkets kärna är Vasa centralsjukhus med ny fulljourstatus.

NÄRA TJÄNSTER OCH FÖREBYGGANDE VERKSAMHET

Rådgivningarna, hälsocentralerna, hemvård för äldre, personer med funktionsnedsättning och andra i behov av service i hemmet utgör grunden för verksamheten. Tjänsterna kan förverkligas även i form av digitala och mobila tjänster.

Vi vill ha människonära tjänster som finns nära användarna. Vårdavgifterna ska hållas skäliga och målet på sikt är avgiftsfria social- och hälsovårds-tjänster.

VASA CENTRALSJUKHUS ÄR ETT HÖGKLASSIGT SJUKHUS MED OMFATTANDE JOUR

Vasa centralsjukhus är ett kompetenscenter för specialsjukvården och har ny omfattande jour. Även primärvårdens utrymmen finns på sjukhus-området. Moderna utrymmen och samarbete med universitetssjukhusen i Åbo och Umeå gör det möjligt att använda framtidens vårdteknologi.

Kristinestad och Jakobstad ska ha fungerande sjukhus. Via akutmottagningen ska man komma vidare i vårdkedjan smidigt och utan långa köer. Vården ska vara jämlik oberoende av patientens modersmål.

SNABB TILLGÅNG TILL PRIMÄRVÅRD OCH TANDLÄKARE

Alla har rätt till icke-brådskande vård inom sju dagar i hela välfärdsområdet. Till detta behövs tillräckligt med personal. 

Tillgången till mun- och tandvården ska vara lika god som tillgången till annan vård. Förebyggande och reparerande tandvård liksom specialtandvård ska garanteras för välfärdsområdets alla invånare.

RÄTT TILL EN TRYGG ÅLDERDOM OCH HÖJD STATUS FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDARNA 

Äldreomsorgen tryggas i första hand i det egna hemmet med tillräckliga stödtjänster. Boendealternativ ska finnas för äldre som ännu är självständiga men behöver anpassat boende och trygghet. Den äldre ska ha tillgång till effektiverat serviceboende när vårdbehovet växer, men under hemlika förhållanden. 

Långtidssjuka och äldre ska vårdas i hemkommunen, vårdkedjan får inte brytas. Mer erkänsla och stöd till närståendevårdarna, mångsidiga stödformer för att klara vardagen.

Det ska finnas tillräckligt med kompetent personal, vårdarbetet ska göras lockande och den nya teknologins bästa sidor ska tas tillvara.

Ett äldreråd som de äldres intressebevakare ska också i framtiden utses i varje kommun, även om välfärdsområdet väljer ett eget regionalt äldreråd.

BARNS OCH UNGAS VÄLMÅENDE

Barn ska behandlas jämlikt som individer och de har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem med hänsyn ålder och mognad.

Utsatta barn skall skyddas i ett tidigt skede. Behoven ska identifieras och även vårdnadshavarna ska stödjas i vardagen Det skall finnas tillräckligt med assistenter, kuratorer och psykologer i daghem och skolor för att förhindra social ojämlikhet.

I välfärdsområdets budgetarbete ska man beakta att barns rättigheter kan förverkligas. Konsekvenserna av åtgärder riktade mot barn och familjer ska bedömas, bedömningen ska vara en systematisk del av beslutsfattandet på alla nivåer i förvaltningen, så att barns rättigheter verkligen förverkligas.

MENTALVÅRDSTJÄNSTERNA I SKA ÅTGÄRDAS

Mentalvårdens tjänster ska utökas och effektiveras. Modeller för tidiga insatser och omsorg skapas för barn i olika åldrar. Tillgång till psykoterapi eller annan psykosocial vård genast efter första besöket på hälsocentralen. Alla ska ha rätt till mentalvårdens tjänster och vård oavsett socio-ekonomisk ställning.

Åtgärder för att råda bot på personalbrist och samarbete med tredje sektorns frivilligorganisationer ska stödja tillgången till vård.

En mentalvårdsstrategi för hela Österbotten ska utarbetas och tjänsterna, allt från förebyggande åtgärder till krävande specialenheter, ska utvecklas.

TRYGGA TJÄNSTERNA FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Utvecklandet av handikapptjänster är en viktig tyngdpunktsfråga för hela Österbotten. Tillgänglighet på alla områden är en förutsättning för att rättigheterna ska förverkligas för personer med funktionsvariationer. Kartläggningar av tillgänglighet och handikappolitiska program ska uppdateras regelbundet.

Ett handikappråd som intressebevakare ska också i framtiden utses i varje kommun, även om välfärdsområdet väljer ett eget regionalt handikappråd.

FORTSATT HÖGKLASSIGA RÄDDNINGSTJÄNSTER

Räddningsverket producerar högklassiga och mångsidiga tjänster inom räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvården i samarbete med andra aktörer, smidigt och kostnadseffektivt, från hav till slätter och från landsbygd till städer. Utvecklandet av tjänster och servicenät sker jämlikt över hela välfärdsområdet. I utvecklingsarbetet involveras både fast anställd personal och avtalsbrandkårerna.

PERSONALPOLITIK I FOKUS

Personalen inom social- och hälsovård, inom stödfunktionerna samt inom räddningsväsendet kommer även i fortsättningen att producera alla tjänster inom välfärdsområdet i samarbete med tredje sektorn och privata aktörer.

God personalpolitik är avgörande för att trygga och utveckla servicen. Endast kunnig, tillräcklig och motiverad personal garanterar god vård. Ledarskapet ska vara interaktivt och inspirerande och lönesättningen stimulerande och rättvis.

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET

Den nya organisationen får inte fjärma invånarna och användarna från beslutsfattandet. Det nya välfärdsområdesfullmäktige ska utveckla former för direkt deltagande och påverkan genom att ordna diskussions- och informationsmöten samt grunda medborgarråd.