SDP:N ALUEVAALIOHJELMA POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEELLA 2022

Uusi Pohjanmaan kaksikielinen hyvinvointialue ulottuu Kruunupyystä Kristiinankaupunkiin ja siellä asuu lähes 170 000 ihmistä. Sosialidemokraattien tavoitteena on rakentaa asukkaita mahdollisimman hyvin palveleva sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen verkosto. Verkoston solmukohta on uusi täyden palvelun keskussairaala Vaasassa. 

LÄHIPALVELUT JA ENNALTAEHKÄISY 

Neuvolat, terveysasemat ja ikääntyneille, vammaisille ja muille palvelujen tarvitsijoille kotiin annettavat palvelut ovat toiminnan perusta. Palveluja voidaan antaa myös etäyhteyksillä ja liikkuvien palvelujen avulla. 

Palvelut tulee saada entistä paremmin ihmisten lähelle. Potilasmaksut on pidettävä kohtuullisena ja pitkän tähtäimen tavoite on maksuttomat hoitopalvelut. 

VAASAN KESKUSSAIRAALA KORKEATASOINEN LAAJAN PÄIVYSTYKSEN SAIRAALA 

Vaasan keskussairaala on erikoissairaanhoidon osaamiskeskus ja laajan päivystyksen sairaala. Uusi sairaala sisältää myös perusterveydenhuollon palvelut. Nykyaikaiset tilat ja yhteistyö Turun ja Uumajan yliopisto-sairaaloiden kanssa antavat valmiudet myös tulevaisuuden hoito-teknologian hyödyntämiseen. 

Kristiinankaupungissa ja Pietarsaaressa pitää olla toimivat sairaalat. Hoitoon pääsyn pitää sujua päivystyksen kautta joustavasti ilman pitkiä jonotuksia. Palvelun on oltava äidinkielestä riippumatta tasavertaista. 

NOPEA PÄÄSY PERUSTERVEYSHUOLTOON JA HAMMASHOITOON 

Jokaisen tulee päästä viikon kuluessa perusterveydenhuollon vastaanotolle koko maakunnassa. Tähän tarvitaan riittävä henkilökunta. 

Suun terveydenhuollon palvelut muun terveydenhuollon tasolle. Ennaltaehkäisyyn ja korjaavaan hoitoon pääsy on taattava koko alueella. Erikoispalvelut taattava hyvinvointialueen asukkaille. 

TURVALLINEN IKÄÄNTYMINEN JA OMAISHOITO ANSAITSEMAANSA ARVOSTUKSEEN 

Ikääntyneiden palvelut toteutetaan ensisijaisesti omassa kodissa riittävän avun ja tuen turvin. Kevyt palveluasumismuoto heille, jotka ovat vielä omatoimisia, mutta tarvitsevat soveltuvan asunnon ja turvan. Hoito-tarpeen kasvaessa laitoshoitoa kodinomaisesti. 

Pitkäaikaissairaiden/ ikääntyneiden hoito omassa kunnassa, hoitoketju ei saa katketa. Omaishoitajien tukea ja arvostusta lisättävä, monipuolisia tukimuotoja arjessa selviytymiseen. 

Ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys turvattava, hoivatyö houkuttelevaksi ja uuden teknologian parhaat menetelmät käyttöön. 

Vanhusneuvosto, edunvalvojana tulee edelleen valita ja säilyttää kaikissa kunnissa, vaikka hyvinvointialueelle valitaankin alueellinen vanhus-neuvosto. 

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI 

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. 

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema turvataan varhaisessa vaiheessa. Tarpeet tunnistetaan ja tuetaan myös huoltajia kasvatuksessa. Päiväkoteihin ja kouluihin riittävästi koulunkäynnin ohjaajia, kuraattoreita ja psykologeja estämään eriarvoistuminen. 

Hyvinvointialueen talousarvioprosesseissa tulee seurata lapsen oikeuksien toteutumista. Lapsiin ja perheisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tulee ottaa systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa hallinnon kaikilla tasoilla, jotta lapsen oikeudet käytännössä myös toteutuvat. 

MIELENTERVEYSPALVELUT KUNTOON 

Mielenterveyden häiriöiden hoitoa lisättävä ja tehostettava. Varhaisen puuttumisen ja välittämisen malleja eri ikäluokkiin. Ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen päästävä nopeasti hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon. Sosioekonomiseen asemaan katsomatta kaikille oikeus mielenterveyden palveluihin ja hoidon saantiin. 

Henkilöstöpulaan ratkaisuja ja yhteistyötä kolmannen sektorin vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa tukemaan hoitoon pääsyä. 

Laaditaan Pohjanmaata kattava mielenterveysstrategia ja kehitetään palveluja ennaltaehkäisystä vaativimpiin erityisyksikköihin saakka. 

VAMMAISTEN PALVELUT TURVATTAVA 

Vammaisten palveluiden kehittäminen on tärkeä painopistealue Pohjanmaalla. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat edellytys vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumiselle. Esteettömyyskartoitukset ja vammaispoliittiset ohjelmat on päivitettävä säännöllisesti. 

Vammaisneuvosto, edunvalvojana tulee edelleen valita ja säilyttää kaikissa kunnissa, vaikka hyvinvointialueelle valitaankin alueellinen vammaisneuvosto. 

PELASTUSPALVELUT PIDETÄÄN KORKEATASOISINA 

Pohjanmaan pelastuslaitos tuottaa korkeatasoisia ja monipuolisia pelastus- ja ensihoidollisia palveluita joustavasti ja kustannustehokkaasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa – mereltä lakeuksille ja maaseudulta kaupunkeihin. Palveluiden ja palveluverkostojen kehittämiseen panostetaan edelleen tasapuolisesti koko maakunnan alueella. Kehitystyössä pidetään mukana sekä vakituinen että sopimus-palokunta. 

HENKILÖSTÖPOLITIIKKA ON AVAINASEMASSA 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tukipalveluhenkilöstön että palo- ja pelastustoimen henkilöstö tuottaa jatkossakin kaikki palvelut yhdessä kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa. 

Hyvä henkilöstöpolitiikka on avainasemassa palveluiden turvaamisessa ja kehittämisessä. Vain osaava, riittävä ja motivoinut henkilöstö takaa, että palvelut ovat hyvät. Johtamisen tulee olla vuorovaikutuksellista ja innostavaa sekä palkkauksen kannustavaa ja oikeudenmukaista. 

DEMOKRATIA JA OSALLISTAMINEN 

Uusi organisaatio ei saa etäännyttää kuntalaisia ja palveluiden käyttäjiä päätöksenteosta. Aluevaltuuston kehitettävä ja luotava eri muotoja suoraan osallistamiseen ja vaikuttamiseen järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja.