Aluevaalit 2022 – Välfärdsområdesvalet 2022

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksen lakikokonaisuuden. Uudistuksen tarkoitus on saada sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen leveimmälle hartioille. Nykyisin yksittäiset kunnat ja kuntayhtymät vastaavat sairaala- ja terveyskeskuspalvelujen sekä kaikkien sosiaalipalvelujen järjestämisestä. Vuoden 2023 alusta palvelut siirtyvät 22 alueen järjestettäväksi, alueet noudattavat maakuntien rajoja. Myös palo- ja pelastuslaitosten tehtävät siirtyvät näille alueilla.

Sote-palveluiden kustannukset ovat tällä hetkellä yli 20 000 miljoonaa (20 miljardia) euroa. Uudistus on hallinnollinen ja taloudellinen, mutta sillä tavoitellaan ennen kaikkea palveluiden parempaa sujuvuutta ja saatavuutta sekä tasa-arvoa asuinpaikasta, ihmisen iästä ja tulotasosta riippumatta. Myös koko järjestelmän taloudellinen kestävyys vahvistuu.

Äänestäminen on tärkeää! Ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022, silloin valitaan alueen korkein päättävä elin, aluevaltuusto. Nyt päättäjät valitaan suorilla vaaleilla, ei kiertoteitse kuntien valtuustojen kautta. Vaaleissa voidaan siis suoraan ottaa kantaa siihen, ovatko alueen hoitojonot liian pitkät, toimiiko vanhustenhuolto, miten lastensuojelua tulisi kehittää, onko mielenterveyspalveluja riittävästi, miten hyvin pelastuspalvelut toimivat jne.

Pohjanmaan ensimmäisessä aluevaltuustossa on 59 edustajaa ja sen toimikausi alkaa 1.3.2022. Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialueen muut hallintoelimet ja viranhaltijajohdon sekä päättää alueen palveluiden kehittämisen suunnasta.

Lähde: kansanedustaja Aki Lindén

Vaasan demarit asetta vaaleissa ehdolle osaavia ja vastuullisia ja ehdokkaita. Haluatko olla yksi heistä? Ota yhteyttä, vaasasdp@gmail.com!

SDP:n kärkiteemat

*******************************************

Riksdagen godkände den 23.6.2021 lagen om ordnande av social- och hälsovården (sote). Reformens avsikt är att få bredare axlar för ordnande av social- och hälsovårdstjänster. Idag har enskilda kommuner och samkommuner ansvaret för sjukhus och hälsocentraler samt för alla sociala tjänster. Från början av år 2023 flyttas ansvaret till 22 välfärdsområden som följer landskapens gränser. Även räddnings-väsendets uppgifter överförs till välfärdsområdena.

Kostnaderna för sotetjänsterna uppgår i nuläget till drygt 20 000 miljoner (20 miljarder) euro. Reformen berör ekonomi och förvaltning, men syftet med reformen är framför allt smidighet i tillgången till tjänsterna, lika villkor oberoende av hemort, ålder eller inkomst. Hela vårdsystemets ekonomiska hållbarhet skall förstärkas.

Det är viktigt att rösta! Det första områdesvalet sker den 23.1.2022, då väljs välfärdsområdets högsta beslutande organ, fullmäktige. Beslutsfattarna väljs nu genom direkta val, inga omvägar via kommunernas fullmäktige. Nu är det alltså möjligt påverka i frågor som gäller områdets vårdköer, fungerande äldrevård, utvecklandet av barnskyddet, tillgången till mentalvårdens tjänster, räddningsväsendets uppgifter osv.

Österbottens första välfärdsområdesfullmäktige kommer att ha 59 ledamöter och mandatperioden börjar den 1.3.2022. De valdaledamöterna väljer sen välfärdsområdets övriga förvaltningsorgan, tjänstemanna-ledning samt besluter om utvecklandet av området.

Källa: riksdagsledamot Aki Lindén

Socialdemokraterna i Vasa ställer upp kunniga och ansvarsfulla kandidater i valet. Vill du vara en av dem? Hör gärna av dig till vaasasdp@gmail.com!

SDP:s huvudteman