Vaaliohjelma 2021-2025

REILU JA TASA-ARVOINEN VAASA – KAKSIKIELINEN JA KANSAINVÄLINEN ALUEEN VAHVA VETURI

Vaasa turvallinen kotipesä perheille 

 • taataan laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus, jotka antavat lapsille vankan kasvualustan
 • liikunta ja kulttuuri sisällytetään osaksi koulupäivää, lasten ja nuorten oma ääni kuuluviin
 • eriarvoistuminen katkaistaan varhaisessa vaiheessa, perheille tuotetaan joustavia palveluja, tukea ja ohjausta
 • jokaiselle nuorelle varmistetaan vähintään yksi ohjattu harrastus koulupäivän jälkeen 
 • muutetaan nuorten työpaja pysyväksi toiminnaksi ja lisätään tukiasumista nuorille ja nuorille aikuisille

Hyvä vanhuus, ikäihmisen ehdoilla

 • kotona asuville ja omaishoitajille erilaisia tukimuotoja arjessa selviytymiseen 
 • lisätään hoivatyön houkuttelevuutta, varmistetaan riittävä ammattitaitoinen henkilöstö 
 • otetaan käyttöön uuden teknologian parhaat mahdollisuudet hyvinvoinnin tueksi
 • turvataan Ikäkeskuksen toiminta, niin että Vaasa on hyvä ja turvallinen paikka ikääntyä
 • nopeutetaan palveluasumiseen pääsyä, kehitetään yhteisöllistä ja turvallista asumista myös omatoimisille
 • aktiivista elämää voi jatkaa pidempään, jos liikkumisen esteitä poistetaan ja osallistumista liikuntaan, kulttuuriin ja muuhun toimintaan yhteiskunnassa tuetaan ja helpotetaan

Sosiaali- ja terveyspalvelut turvattava (uudistuvat 2022)

 • turvataan riittävät ja esteettömät kunnalliset lähipalvelut  
 • huomioidaan myös yhdistysten ja muiden palveluntuottajien yhteistyön tärkeys tasa-arvoisesti uudessa organisaatiossa
 • hoidetaan huolella sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen henkilöstön sujuva siirtyminen uuteen organisaatioon 

Vaasa kestävän kehityksen kärjessä

 • torjutaan ilmaston lämpenemistä: kaupunki, oppilaitokset ja yritykset yhdessä
 • vähennetään liikenteen päästöjä ja lisätään turvallisia kevyen liikenteen väyliä
 • vähennetään vesistöjen kuormitusta
 • edistetään kiertotaloutta hankinnoissa 
 • huomioidaan kestävä kehitys maankäytössä, kaavoituksessa ja rakentamisessa 
 • edistetään kohtuuhintaista asumista, turvallisessa elinympäristössä

Innovatiivinen opiskelukaupunki

 • kehitetään Vaasaa osaavana ja rohkeana opiskelukaupunkina, jonne hyvä jäädä asumaan
 • hyödynnetään opiskelijoiden osaamista ja ideoita kaupungin kehittämisessä

Monipuolinen ja kehittyvä elinkeinorakenne tarjoaa työtä

 • Vaasaa kehitetään edelleen menestyvänä teollisuus- ja yrityskaupunkina; kaupunki luo toimintaedellytykset yrityksille
 • monipuolinen elinkeinorakenne tarjoaa työpaikkoja muutosten keskellä
 • vauhditetaan satama-, rauta – meri- ja tiehankkeita  
 • koulutusjärjestelmällä tuetaan yrityksiä ja kuntia osaavan työvoiman saannissa

Demokratia

 • vahva osallistamisen kulttuuri Vaasaan – kuntalaiset, asukasyhdistykset, luottamushenkilöt ja viranhaltijat keskustelemaan, kuuntelemaan ja kehittämään kaupunkia

Ehdokkaamme irtisanoutuvat rasismista ja vihapuheesta.

Vaasan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö – Vasa Socialdemokratiska Kommunalorganisation ry